Privacy

Pluspunt acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Gegevens zijn veilig bij Pluspunt en Pluspunt houdt zich hierbij aan de geldende wettelijke regels.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt dan niet meer.
Door de AVG krijgen personen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden versterkt en uitgebreid.
De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe, dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, tel: 0900-2001201.
Lees hier de volledige Privacyverklaring van Pluspunt

MENU